دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17388 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17389 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17390 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17391 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17392 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17393 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17394 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17395 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17396 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 21 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17397 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17398 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17399 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17400 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17401 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17402 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17403 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17404 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17405 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17406 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17407 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17408 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17409 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17410 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17411 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17412 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17413 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17414 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17415 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17416 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17417 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17418 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17419 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17420 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17421 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17422 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17423 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17424 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17425 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17426 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17427 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17428 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17429 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17430 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17431 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17432 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17433 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17434 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17435 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17436 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17437 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17438 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17439 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17440 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه