دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان شرقی در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17515 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17522 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17538 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17542 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17552 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17562 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 13
17574 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
17580 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
17587 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17589 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17596 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17602 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17614 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17621 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17622 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17623 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17629 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17658 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17674 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17683 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17686 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17692 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17696 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17708 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17719 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17726 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 20