دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17516 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17517 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
17530 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پژوهشكده زيست فناوري گياهي
17531 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17533 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
17534 روزانه دانشگاه تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17535 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
17536 روزانه دانشگاه تهران تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17539 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17546 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17548 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 1
17549 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17550 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
17551 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17555 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17563 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17564 روزانه دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17570 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17576 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
17577 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
17581 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17582 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17585 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17590 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
17594 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17628 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17631 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17632 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17641 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17644 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17657 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17660 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17661 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17666 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17667 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17675 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17685 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17687 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17688 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17689 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17691 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17693 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17694 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17695 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17697 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17701 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
17704 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17706 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17709 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17710 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران زیست فناوری مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17711 روزانه دانشگاه تهران تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17712 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
17714 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
17716 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17717 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17720 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17721 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران زیست فناوری مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17722 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17723 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17725 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 10