دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تبریز در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17515 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17538 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17552 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17562 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 13
17580 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
17589 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17602 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17614 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17621 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17629 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17658 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17674 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17686 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17692 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17696 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه