دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17516 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17534 روزانه دانشگاه تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17536 روزانه دانشگاه تهران تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17539 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17549 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17551 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17564 روزانه دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17582 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17603 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17615 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17632 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17661 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17688 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17694 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17711 روزانه دانشگاه تهران تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17722 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين