دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید بهشتی - تهران در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17535 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
17550 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17570 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17585 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17607 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17618 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17641 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17666 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17706 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17717 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17723 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه