دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17514 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17515 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17516 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17517 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
17518 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17519 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17520 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17521 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17522 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17523 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17524 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17525 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17526 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل انجام رساله در پژوهشكده فناوري زيستي
17527 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17528 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17529 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17530 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پژوهشكده زيست فناوري گياهي
17531 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17532 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
17533 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
17534 روزانه دانشگاه تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17535 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
17536 روزانه دانشگاه تهران تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17560 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17561 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
17562 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 13
17563 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17564 روزانه دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17565 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17566 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
17567 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
17568 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
17569 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17570 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17571 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
17572 روزانه دانشگاه گنبد گلستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
17573 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 13
17574 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
17575 روزانه دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
17576 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
17577 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17599 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
17600 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17601 روزانه دانشگاه ایلام ایلام میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17602 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17603 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17604 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17605 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17606 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17607 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17608 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17609 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17610 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17625 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17626 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17627 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17628 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17629 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17630 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17631 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17632 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17633 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17634 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17635 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17636 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17637 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 17
17638 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17639 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17640 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17641 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17642 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17643 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17644 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17645 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17646 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل انجام رساله در پژوهشكده فناوري زيستي
17647 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 17
17648 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17649 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17650 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17651 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17652 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17653 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 14
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17685 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17686 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17687 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17688 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17689 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17690 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوفیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 26
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17700 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17701 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
17702 روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17703 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17704 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17705 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17706 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17707 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17708 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17709 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران زیست فناوری میکروبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17710 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران زیست فناوری مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
17711 روزانه دانشگاه تهران تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17712 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 7 - زیست فناوری دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17729 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری دریا آموزشی پژوهشی هر دو 6
17730 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زیست فناوری دریا آموزشی پژوهشی هر دو 12
17731 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست فناوری دریا آموزشی پژوهشی هر دو 4