دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در میکروبیولوژی در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17599 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
17600 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17601 روزانه دانشگاه ایلام ایلام میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17602 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17603 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17604 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17605 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17606 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17607 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17608 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17609 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17610 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17611 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17612 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
17613 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17614 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17615 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17616 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17617 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17618 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17619 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17620 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17621 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17622 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17623 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17624 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 20