دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17514 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17515 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17516 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17517 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
17518 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17519 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17520 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17521 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17522 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17523 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17524 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17525 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17526 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل انجام رساله در پژوهشكده فناوري زيستي
17527 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17528 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17529 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17530 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پژوهشكده زيست فناوري گياهي
17531 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17532 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
17533 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
17534 روزانه دانشگاه تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17535 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
17536 روزانه دانشگاه تهران تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17537 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17538 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17539 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17540 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17541 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17542 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17543 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17544 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17545 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17546 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17547 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
17548 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 1
17549 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17550 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
17551 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
17552 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17553 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17554 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17555 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17556 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17557 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17558 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17559 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ریز زیست فنآوری آموزشی پژوهشی هر دو 20