دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 2 - ژنتیک در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17560 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17561 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
17562 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 13
17563 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17564 روزانه دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17565 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17566 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
17567 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
17568 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
17569 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17570 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17571 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
17572 روزانه دانشگاه گنبد گلستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
17573 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 13
17574 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
17575 روزانه دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
17576 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
17577 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
17578 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17579 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17580 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
17581 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17582 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17583 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17584 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17585 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17586 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17587 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17588 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
17589 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17590 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17591 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17592 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
17594 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
17595 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
17596 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
17597 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
17598 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 20