دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آمار اجتماعی و اقتصادی در رشته مجموعه آمار در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17771 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17772 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17773 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17774 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17775 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17776 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17777 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17778 روزانه دانشگاه یزد یزد آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17804 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17805 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17806 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17807 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17808 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17809 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17810 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17819 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17820 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17837 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 20