دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه آمار در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17737 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
17741 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17742 روزانه دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17745 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
17751 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17755 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17756 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17758 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17759 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17769 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17770 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی هر دو 18 موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل
17773 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17776 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17780 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
17784 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17790 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17793 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17794 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17802 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17803 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی هر دو 16 موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل
17806 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17808 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17814 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17815 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17817 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17818 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17820 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17828 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17834 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17840 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور