دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خراسان رضوی در رشته مجموعه آمار در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17743 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 18
17760 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17777 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17785 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17795 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17809 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17829 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17830 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17837 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17841 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
17842 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار ریاضی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور