دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان شرقی در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17848 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 9
17867 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 26
17882 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 9
17889 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 12
17903 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 10
17918 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
17922 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 14
17938 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
17943 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 18
17958 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
17973 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
17977 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
17988 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
18003 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 10
18011 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18013 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13
18038 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18055 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18060 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18073 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18084 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18096 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18101 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18131 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18145 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
18147 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18164 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3
18176 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 18
18186 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 3
18198 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 5
18212 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18223 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 1
18237 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 2
18252 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3
18261 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18272 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18280 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18297 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 13
18308 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18311 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18319 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18327 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18334 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18338 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18357 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18366 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18368 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18386 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 26
18387 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 26 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18399 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 14
18400 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18411 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18417 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18423 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18426 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18431 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18434 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18439 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
18471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 15
18472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18496 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18497 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18502 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 20
18507 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18532 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18534 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور