دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اصفهان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17850 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
17859 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 16
17885 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 13
17896 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 14
17909 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 8
17914 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 9
17940 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 11
17952 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
17966 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 18
17969 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
17990 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 10
17998 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18009 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18023 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18032 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18057 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18068 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 14
18081 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18098 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18108 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18121 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 7
18123 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
18124 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 8
18146 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18148 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18170 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 2
18194 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 7
18206 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
18224 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 6
18233 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
18246 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18262 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
18269 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18277 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18292 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18316 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18325 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18335 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18343 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18349 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 3
18351 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
18352 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 4
18367 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18369 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18384 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18397 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18486 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18522 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزش محور هر دو 40 آموزش محور