دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در بهینه سازی در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18080 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18081 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18082 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 14
18083 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18084 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18085 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18086 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18087 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18088 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
18089 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 14
18090 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18091 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 16
18092 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 30
18093 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
18094 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18095 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18096 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18097 روزانه دانشگاه شیراز فارس بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18098 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18099 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18100 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18101 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18102 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 14
18103 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18104 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18105 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18106 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
18107 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
18108 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18109 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 17
18110 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18111 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18112 روزانه دانشگاه یزد یزد بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18324 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18325 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18326 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18327 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18328 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18329 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18330 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18331 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18332 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 1 شرايط در انتهاي دفترچه
18333 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18334 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18335 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18336 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18337 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18338 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18339 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18340 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18341 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
18342 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
18343 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18344 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18345 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18431 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18432 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18433 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18434 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18435 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18436 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18437 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18499 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18500 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18501 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18514 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18536 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18537 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18538 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور