دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17846 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17847 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 15
17851 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
17852 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 19
17860 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
17868 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 9
17871 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل تهران
17877 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 13 شرايط در انتهاي دفترچه
17880 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 11
17886 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 6
17888 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
17892 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 5
17915 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
17924 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 9
17928 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل تهران
17934 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
17941 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 4
17942 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 6
17947 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
17970 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
17978 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 9
17984 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
17986 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 9
17991 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 7
17992 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
17995 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18010 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
18014 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18016 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18025 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
18033 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
18040 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18041 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18042 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18045 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل تهران
18050 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
18053 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18058 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18059 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18065 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18085 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18086 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18088 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
18093 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
18099 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18100 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18115 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18117 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
18120 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 6
18122 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 4
18126 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
18129 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
18132 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18134 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 14
18137 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
18141 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
18144 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18151 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18152 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18154 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18156 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
18159 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18162 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18163 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 6
18165 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
18166 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
18171 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
18177 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 5
18183 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
18185 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18187 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18188 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 13
18190 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 3
18207 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی فقط زن 1 فقط زن
18214 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
18221 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
18225 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 4
18226 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 6
18228 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 7
18247 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
18253 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18258 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 1 شرايط در انتهاي دفترچه
18260 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3
18263 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
18264 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18266 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3
18278 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
18282 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18286 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18293 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
18299 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18300 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18305 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
18307 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18309 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18310 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18313 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18328 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18332 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 1 شرايط در انتهاي دفترچه
18336 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18337 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18348 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 2
18350 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 4
18358 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18359 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 12
18361 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
18365 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18371 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18373 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18376 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18381 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18388 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18390 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 13 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18391 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18392 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18401 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18403 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18404 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18412 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18413 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18414 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18415 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18424 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18425 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18432 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18435 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18438 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18440 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18441 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18443 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
18474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18487 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران جبر آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18498 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18514 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18515 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18519 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
18523 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران جبر آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18535 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور