دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خراسان رضوی در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17869 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 18
17894 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 6 پذيرش با عنوان
17926 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 14
17949 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 13
17960 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 9
17980 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 15
17996 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
18017 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18026 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18029 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
18043 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18066 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18075 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18087 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18105 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18155 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18178 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 5
18192 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18216 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 4
18230 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 9
18239 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
18255 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18267 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18283 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18287 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18289 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18301 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18314 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18321 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18329 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18340 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18374 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18389 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18402 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18433 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
18475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18489 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جبر آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18490 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جبر آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18494 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18499 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18500 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18504 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 20
18506 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18513 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18525 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جبر آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18526 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جبر آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18530 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18536 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18537 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور