دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17868 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 9
17924 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 9
17978 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 9
18014 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18041 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18085 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18177 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 5
18214 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
18253 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18300 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18328 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18388 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18401 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18412 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18424 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18432 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه