دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شاهد - تهران در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17877 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 13 شرايط در انتهاي دفترچه
17934 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
17984 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
18050 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
18093 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
18117 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
18129 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
18141 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
18183 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
18221 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
18258 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 1 شرايط در انتهاي دفترچه
18305 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
18332 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 1 شرايط در انتهاي دفترچه
18390 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 13 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18403 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18413 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه