دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید بهشتی - تهران در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17880 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 11
17986 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 9
18053 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18120 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 6
18144 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18154 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18159 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18185 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18260 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3
18307 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18348 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 2
18365 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18373 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18376 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18391 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18414 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18425 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18438 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18441 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18443 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه