دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17851 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
17886 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 6
17941 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 4
17991 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 7
18058 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18099 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18122 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 4
18132 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18165 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
18187 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18225 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 4
18263 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
18309 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18336 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18350 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 4
18358 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18381 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18392 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18404 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18415 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18435 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18440 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه