دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه مازندران - بابلسر در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17901 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 9
17956 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 14
18001 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18071 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 16
18110 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18196 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 3
18235 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
18270 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18317 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18344 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18395 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18407 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18416 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18428 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18436 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه