دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سمنان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17872 روزانه دانشگاه دامغان سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 18
17875 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 20
17890 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 12
17929 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
17932 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 20
17944 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 12
17981 روزانه دانشگاه دامغان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 8
17993 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 7
18019 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18024 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
18046 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18048 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18061 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18089 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 14
18091 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 16
18102 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 14
18127 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18128 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18133 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18138 روزانه دانشگاه دامغان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18139 روزانه دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18180 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 2
18182 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 10
18218 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 2
18220 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18256 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 1
18285 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18303 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18304 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18330 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18331 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18354 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18355 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18362 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18363 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18382 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15