دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان شرقی در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18908 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18924 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18929 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
18948 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18949 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18968 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 22
18995 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی فتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18999 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19003 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19012 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19016 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19029 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19039 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19060 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19071 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19084 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19101 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19127 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19130 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19168 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19187 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13
19196 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19215 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19219 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4
19256 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19267 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19272 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19284 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19288 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 3
19314 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19315 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19332 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19334 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19416 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19432 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19438 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19462 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19471 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19475 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19491 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19492 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19521 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19533 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19551 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
19553 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19562 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19575 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
19578 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19587 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19597 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 13
19612 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19619 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 21
19652 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19661 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19666 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7
19685 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19691 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19728 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19735 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13
19757 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 18
19778 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19794 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
19807 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19827 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19836 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19849 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19857 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19868 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19874 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19875 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19888 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19890 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19905 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19916 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19921 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20