دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اصفهان در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18906 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18925 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
18942 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19001 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19013 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19024 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19070 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19082 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19109 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19123 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19124 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19126 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19137 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19149 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19151 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19152 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19154 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19164 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19190 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19208 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19214 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
19229 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
19234 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 1
19239 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
19245 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
19252 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19268 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 2
19279 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19283 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
19293 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
19297 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 1
19300 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
19304 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
19329 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19342 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19347 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19384 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19413 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19434 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19444 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
19451 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19459 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19472 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19478 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
19483 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19502 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19535 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 11
19548 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19563 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19572 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19594 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19616 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 29
19631 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19645 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19649 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3
19663 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19673 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3
19682 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19690 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19708 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19718 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19722 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19899 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19912 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه