دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18909 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18910 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18911 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
18913 روزانه دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
18914 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18919 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
18922 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18926 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18928 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18931 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18935 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
18938 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18950 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18951 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18952 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
18954 روزانه دانشگاه تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
18955 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18960 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
18961 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18964 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18966 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18967 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
18970 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18973 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
18975 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18981 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 8
18983 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
18984 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 13
18985 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 12
18986 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 14
18988 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 10
18989 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 2 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
18991 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افا (استتار، فریب و اختفا) آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
18996 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
18998 روزانه دانشگاه تهران تهران نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19000 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19004 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19005 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19006 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19010 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
19011 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19014 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19015 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19018 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19021 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19030 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19031 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19032 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19035 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
19036 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19037 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19038 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19041 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19043 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19047 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 1
19049 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
19050 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 5
19051 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 9
19053 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 10
19055 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افا (استتار، فریب و اختفا) آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19057 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19059 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19061 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19063 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19064 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19065 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19066 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19067 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19068 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19072 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19076 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19078 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19081 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19085 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19088 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19091 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19093 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19094 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19097 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19100 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19102 مشترک دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 تحصيل پرديس دانشكدههاي فني آمريكا - شرايط در انتهاي دفترچه - محل مشترك با دانشگاه اينديانا - پردو در كشور
19103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
19105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
19113 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
19156 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19157 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19158 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19159 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19160 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19161 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19170 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19171 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني در وزارت آموزش و پرورش
19172 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19174 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 14
19175 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19182 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
19185 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 24
19191 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19192 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده بهره برداري ايمن شبكه
19194 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19195 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
19198 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13
19204 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19205 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
19217 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19218 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19220 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19221 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راهآهن برقی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
19223 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19224 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
19225 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
19226 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19227 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19228 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
19231 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19233 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 12
19237 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19238 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
19240 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19243 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19244 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
19248 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19249 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
19250 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19258 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19264 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19266 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19269 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19270 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده بهره برداري ايمن شبكه
19271 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 11
19276 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19286 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19287 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19289 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 2
19290 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19291 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19292 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19295 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19296 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
19299 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19301 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19303 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19306 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19307 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19308 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19310 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19311 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19312 مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزش محور هر دو 25 آموزش محور
19316 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19321 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19322 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19325 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19328 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19333 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19335 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19336 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19337 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19338 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19341 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19344 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19381 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
19407 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19409 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19410 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19418 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19419 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني در وزارت آموزش و پرورش
19420 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19422 روزانه دانشگاه تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19423 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19429 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
19431 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19435 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19437 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19440 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19445 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19447 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19448 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
19464 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19465 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19469 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19470 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19473 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19474 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19477 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19480 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19487 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19489 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19493 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19497 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19498 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19501 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19504 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19516 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19518 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19523 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19524 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7
19525 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19526 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19530 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
19532 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7
19536 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 11
19537 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 16
19539 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 15
19542 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19544 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18
19545 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19546 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 ويژه شاغلين در نهاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19555 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19556 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19557 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5
19559 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19561 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3
19564 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19565 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 14
19567 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19569 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19570 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
19576 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19579 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19581 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19583 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19586 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19592 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19599 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19600 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19601 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19602 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19607 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
19610 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19614 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19617 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10
19618 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 14
19621 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 24
19624 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19626 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 11
19627 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد.
19628 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19629 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 ويژه شاغلين در نهاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19637 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 3
19638 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19639 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 6
19640 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 9
19641 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19642 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات - مخابرات امن آموزشی پژوهشی هر دو 4 پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات - مخابرات امن
19644 روزانه دانشگاه تهران تهران شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19646 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 16 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19647 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی صدا آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19648 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی  تهران مخابرات امنیتی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19654 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19655 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19658 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19660 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4
19662 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
19664 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7
19665 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10
19668 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19670 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19671 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
19677 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2
19678 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2
19679 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19680 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات - مخابرات امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات - مخابرات امن
19681 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19683 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19684 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی صدا آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
19686 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19688 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات - مخابرات امن آموزش محور هر دو 40 پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات - مخابرات امن - آموزش محور
19692 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19695 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19697 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19700 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19703 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19704 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 11 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19707 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19721 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
19729 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19731 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات - مخابرات امن آموزش محور هر دو 40 پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات - مخابرات امن - آموزش محور
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19736 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19737 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5 كنترل(سيستمهاي كنترل) پذيرش با عنوان مهندسي برق-
19738 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 پذيرش با عنوان مهندسي برق-كنترل (اتوماسيون صنعتي)
19740 روزانه دانشگاه تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
19742 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
19745 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
19748 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12
19753 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19754 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 3 پذيرش با عنوان مهندسي برق - كنترل (اتوماسيون صنعتي)
19755 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15 پذيرش با عنوان مهندسي برق - سيستمهاي كنترل
19756 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق کنترل - مهندسی سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4 پذيرش با عنوان مهندسي برق - مهندسي سيستم
19759 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19762 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19765 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 18
19774 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل و علایم آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
19779 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19780 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5 كنترل(سيستمهاي كنترل) پذيرش با عنوان مهندسي برق-
19781 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 كنترل(اتوماسيون صنعتي) پذيرش با عنوان مهندسي برق-
19782 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19786 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19788 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19790 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 2 پذيرش با عنوان مهندسي برق - كنترل (اتوماسيون صنعتي)
19792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13 پذيرش با عنوان مهندسي برق - سيستمهاي كنترل
19793 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق کنترل - مهندسی سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 پذيرش با عنوان مهندسي برق - مهندسي سيستم
19796 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19799 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19805 مجازی دانشگاه تربیت مدرس تهران اتوماسیون صنعتی آموزش محور هر دو 40 (اتوماسيون صنعتي) - آموزش محور پذيرش با عنوان مهندسي برق-كنترل
19808 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5 كنترل(سيستمهاي كنترل) - محل تحصيل پذيرش با عنوان مهندسي برق- پرديس خودگردان دانشگاه
19809 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 (اتوماسيون صنعتي) - محل تحصيل پرديس پذيرش با عنوان مهندسي برق-كنترل خودگردان دانشگاه
19810 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
19811 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19812 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19816 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19817 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19829 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19837 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19838 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19843 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
19844 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19847 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
19848 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19850 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 11
19852 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 13
19854 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
19858 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19859 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19863 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19864 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19866 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
19867 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19870 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19872 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
19876 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19877 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه