دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه اصفهان در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18906 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19001 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19070 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19164 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19229 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
19234 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 1
19239 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
19245 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
19252 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19293 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
19297 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 1
19300 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
19304 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
19342 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19413 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19459 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19594 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19649 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3
19690 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19732 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
19775 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19835 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19855 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 5
19856 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19873 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 1