دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تبریز در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18908 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18949 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18999 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19003 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19029 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19060 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19071 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19084 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19101 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19168 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19215 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19219 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4
19256 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19284 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19288 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 3
19315 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19332 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19334 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19416 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19462 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19491 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19521 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19551 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
19553 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19575 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
19578 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19587 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19597 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 13
19652 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19691 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19735 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13
19778 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19807 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19836 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19857 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19875 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19890 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19905 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19916 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه