دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18913 روزانه دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
18954 روزانه دانشگاه تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
18981 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 8
18998 روزانه دانشگاه تهران تهران نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19000 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19006 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19032 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19047 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 1
19059 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19061 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19102 مشترک دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 تحصيل پرديس دانشكدههاي فني آمريكا - شرايط در انتهاي دفترچه - محل مشترك با دانشگاه اينديانا - پردو در كشور
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19174 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 14
19227 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19292 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19422 روزانه دانشگاه تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19465 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19525 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19557 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19601 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19637 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 3
19644 روزانه دانشگاه تهران تهران شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19655 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19677 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2
19681 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19740 روزانه دانشگاه تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
19782 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19838 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19859 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19892 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19906 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين