دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه سمنان در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18918 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
18958 روزانه دانشگاه سمنان سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 16
19009 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19034 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19075 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19087 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19180 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 24
19263 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19320 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19427 روزانه دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 16
19468 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19496 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19528 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18
19558 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19580 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19605 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 18
19657 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19694 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19744 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19785 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19842 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19862 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19894 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19908 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3