دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید بهشتی - تهران در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18922 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18961 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18984 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 13
19011 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19036 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19050 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 5
19067 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19076 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19088 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19093 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19160 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19185 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 24
19217 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19220 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19223 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19231 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19233 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 12
19266 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19286 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19289 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 2
19290 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19295 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19296 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
19308 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19311 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19322 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19335 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19336 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19337 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19338 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19407 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19410 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19431 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19470 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19487 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19516 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19532 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7
19561 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19610 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19639 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 6
19660 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4
19678 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2
19703 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19748 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12
19788 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19812 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19844 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19864 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 2