دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شیراز در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18963 روزانه دانشگاه شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
18993 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نانو فناوری نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19089 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19188 روزانه دانشگاه شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 17
19236 روزانه دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 3
19242 روزانه دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19247 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6
19324 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19339 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19340 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19343 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19534 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12
19582 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19613 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 26
19696 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19750 روزانه دانشگاه شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 14
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19845 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6