دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18925 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
19013 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19190 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19268 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19434 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19472 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19535 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 11
19563 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19616 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 29
19645 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19663 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19682 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19752 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 14
19789 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19846 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19865 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 2