دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی بابل در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18936 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18974 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18987 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 7
19019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19042 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19052 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 4
19080 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19096 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19202 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19274 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19327 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19446 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19479 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19500 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19543 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19568 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19585 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19625 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12
19669 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19699 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19763 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
19797 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
19815 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19851 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19869 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4