دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18930 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18969 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19017 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19040 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19197 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 11
19273 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19309 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
19408 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19439 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 11
19476 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19488 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
19517 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19538 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19566 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19620 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 30
19667 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19758 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 28
19795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 14
19813 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 28 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19898 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19911 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4