دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فارس در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18932 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18963 روزانه دانشگاه شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
18971 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18993 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نانو فناوری نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19079 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19089 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19090 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19146 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19188 روزانه دانشگاه شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 17
19199 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19236 روزانه دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 3
19242 روزانه دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19247 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6
19324 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19326 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19339 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19340 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19343 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19360 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19441 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19499 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19534 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12
19540 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19582 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19584 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19613 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 26
19622 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 18
19696 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19698 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19713 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19750 روزانه دانشگاه شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 14
19760 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 17
19814 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19821 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19845 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6