دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مازندران در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18936 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18939 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18940 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مخصوص پرسنل پايور نيروي دريايي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد ارتش جمهوري اسلامي ايران مي باشد. -
18974 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18987 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 7
19019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19022 نوبت دوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19042 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19052 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 4
19080 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19096 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19111 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19112 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19114 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19129 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19133 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19134 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19136 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19141 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19143 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19153 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19202 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19206 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19274 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19277 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19327 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19346 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19349 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19350 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19382 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19385 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19390 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19393 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19398 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19446 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19449 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19479 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19481 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19500 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19503 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19505 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19515 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19543 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19568 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19585 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19625 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12
19669 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19699 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19724 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19763 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
19797 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
19815 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19820 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19833 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19851 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19869 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19884 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20