دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19001 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19002 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19003 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19004 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19005 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19006 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19007 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19008 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19009 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19010 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
19011 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19012 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19013 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19014 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19015 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19016 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19017 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19018 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19020 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19021 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19022 نوبت دوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19023 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19024 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19025 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19026 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19027 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19028 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19029 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19030 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19031 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19032 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19033 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19034 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19035 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
19036 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19037 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19038 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19039 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19040 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19041 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19042 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19043 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19044 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19045 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19046 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19047 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 1
19048 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 1
19049 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
19050 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 5
19051 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 9
19052 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 4
19053 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 10
19054 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 1
19055 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افا (استتار، فریب و اختفا) آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19056 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی نانو فناوری نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي نوين
19057 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19058 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي نوين
19059 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19060 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19061 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19251 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19252 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19253 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19254 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19255 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 2
19256 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19257 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 2
19258 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19260 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1
19261 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1
19262 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1
19263 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19264 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19265 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19266 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19267 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19268 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 2
19269 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19270 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده بهره برداري ايمن شبكه
19271 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 11
19272 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19273 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19274 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19275 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19276 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19277 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19278 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19279 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19280 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1
19281 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19282 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19283 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
19284 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19285 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19286 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19287 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19288 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 3
19289 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 2
19290 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19291 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19292 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19293 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
19294 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 3
19295 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19296 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
19297 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 1
19298 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 2
19299 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19300 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
19301 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19302 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19303 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19304 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
19305 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2
19306 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19307 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19458 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19459 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19460 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19461 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19462 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19463 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19464 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19465 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19466 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1
19467 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1
19468 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19469 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19470 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19471 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19472 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19473 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19474 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19475 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19476 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19477 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19478 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
19479 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19480 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19481 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19482 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19483 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19484 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1
19485 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19486 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19552 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19553 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19554 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19555 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19556 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19557 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5
19558 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19559 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19560 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19561 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3
19562 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19563 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19564 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19565 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 14
19566 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19567 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19568 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19569 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19570 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
19571 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5
19572 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19573 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 1
19574 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19575 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19649 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3
19650 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5
19651 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19652 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19653 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19654 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19655 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19656 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5
19657 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19658 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19659 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5
19660 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4
19661 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19662 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
19663 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19664 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7
19665 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10
19666 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7
19667 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 15
19668 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19669 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19670 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19671 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
19672 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5
19673 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3
19674 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 1
19675 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19676 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 21
19677 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2
19678 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2
19679 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19680 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات - مخابرات امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات - مخابرات امن
19681 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19682 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19683 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19684 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی صدا آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19775 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 3
19776 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19777 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4
19778 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19779 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19780 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5 كنترل(سيستمهاي كنترل) پذيرش با عنوان مهندسي برق-
19781 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 كنترل(اتوماسيون صنعتي) پذيرش با عنوان مهندسي برق-
19782 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19783 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19784 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 1
19785 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19786 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19787 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
19788 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19789 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4
19790 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 2 پذيرش با عنوان مهندسي برق - كنترل (اتوماسيون صنعتي)
19792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13 پذيرش با عنوان مهندسي برق - سيستمهاي كنترل
19793 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق کنترل - مهندسی سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 پذيرش با عنوان مهندسي برق - مهندسي سيستم
19794 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
19795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 14
19796 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19797 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
19798 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19799 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19800 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19801 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
19802 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 1
19803 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
19804 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19856 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19857 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19858 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19859 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19860 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19861 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19862 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19863 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19864 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19865 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19866 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
19867 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19868 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19869 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19870 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19871 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19872 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
19873 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19904 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19905 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19906 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19907 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19908 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19909 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19910 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19911 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19912 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19913 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19914 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19915 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2