دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در همدان در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18937 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19020 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19165 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 11
19203 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19253 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19275 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19456 روزانه دانشگاه ملایر همدان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19634 روزانه دانشگاه ملایر همدان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19733 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
19764 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19776 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19798 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6