دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19069 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19070 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19071 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19072 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19073 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19074 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19075 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19076 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19077 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19078 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19079 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19080 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19081 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19082 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19083 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19084 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19085 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19086 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19087 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19088 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19089 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19090 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19091 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19092 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19093 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19094 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19095 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 15
19096 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19097 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19098 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19099 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19100 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19101 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19313 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19314 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19315 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19316 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19317 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19318 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19319 پردیس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19320 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19321 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19322 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19323 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19324 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19325 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19326 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19327 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19328 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19329 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19330 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19331 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19332 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19333 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19334 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19335 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19336 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19337 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19338 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19339 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19340 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19341 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19342 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19343 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19490 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19491 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19492 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19493 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19494 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19495 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19496 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19497 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19498 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19499 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19500 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19501 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19502 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19577 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19578 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19579 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19580 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19581 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19582 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19583 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19584 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19585 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19586 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19587 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19689 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19690 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19691 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19692 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19693 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19694 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19695 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19696 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19697 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19698 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19699 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19700 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19701 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19702 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 43 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19703 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19704 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 11 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19807 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19808 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5 كنترل(سيستمهاي كنترل) - محل تحصيل پذيرش با عنوان مهندسي برق- پرديس خودگردان دانشگاه
19809 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 (اتوماسيون صنعتي) - محل تحصيل پرديس پذيرش با عنوان مهندسي برق-كنترل خودگردان دانشگاه
19810 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
19811 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19812 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19813 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 28 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19814 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19815 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19816 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19875 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19876 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19877 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19916 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19917 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19918 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
19919 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه