دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کنترل در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19732 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
19733 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
19734 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 16
19735 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13
19736 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19739 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19740 روزانه دانشگاه تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
19741 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
19742 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
19743 روزانه دانشگاه زنجان زنجان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19744 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19745 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
19746 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19747 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19748 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12
19749 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19750 روزانه دانشگاه شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 14
19751 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19752 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 14
19753 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19757 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 18
19758 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 28
19759 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19760 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 17
19761 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19762 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19763 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
19764 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19765 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 18
19766 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19767 روزانه دانشگاه قم قم کنترل آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
19768 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4
19769 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19770 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19771 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19772 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
19773 روزانه دانشگاه یزد یزد کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12
19775 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 3
19776 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19777 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4
19778 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19779 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19782 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19783 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19784 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 1
19785 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19786 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19787 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
19788 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19789 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4
19790 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19794 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
19795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 14
19796 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19797 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
19798 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19799 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19800 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19801 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
19802 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 1
19803 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
19804 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19806 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19807 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19810 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
19811 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19812 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19813 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 28 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19814 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19815 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19816 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19817 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19818 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19819 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19820 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19821 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19822 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19823 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19824 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19825 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19826 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19827 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19828 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19829 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
19830 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19831 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19832 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19833 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19834 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور