دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در گیلان در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18945 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
18978 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18990 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 6
19026 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19045 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19054 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 1
19098 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19131 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19140 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19147 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19453 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19484 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19549 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3
19573 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 1
19591 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19633 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19674 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 1
19687 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19701 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19719 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19730 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزش محور هر دو 30 آموزش محور
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19770 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19802 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 1