دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در یزد در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19213 روزانه دانشگاه یزد یزد سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19282 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19457 روزانه دانشگاه یزد یزد الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19486 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19550 روزانه دانشگاه یزد یزد مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19574 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19636 روزانه دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 43
19676 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 21
19702 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 43 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19773 روزانه دانشگاه یزد یزد کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12
19804 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8