دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان شرقی در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20059 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 15
20079 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 18
20091 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 12
20105 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 11
20122 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20128 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 18
20139 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20148 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
20152 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 13
20163 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 11
20190 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20207 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20217 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20227 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20241 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20245 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 9
20252 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20259 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
20261 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 6
20269 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 5
20281 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20294 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20299 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20304 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20337 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 40 آموزش محور