دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در ترموسینتیک و کاتالیست در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20052 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20053 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20054 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20055 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20056 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20057 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20058 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20059 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 15
20060 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20061 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20062 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 11
20063 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20064 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20185 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
20186 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20187 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
20188 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20189 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20190 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20191 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20192 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20193 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20194 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20278 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20287 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20316 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
20334 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزش محور هر دو 10 آموزش محور