دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20051 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 16
20053 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20058 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20060 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20061 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20063 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20068 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20078 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20080 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20083 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 11
20092 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20093 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه پليمر و دانشگاه تربيت مدرس است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پتروشيمي ايران حمايت مالي ميگردد.
20094 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 30
20095 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
20102 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 3
20103 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
20104 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20106 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 6
20107 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20110 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 16
20118 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
20119 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
20123 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20126 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20127 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
20129 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20131 روزانه دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 6
20133 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 13
20138 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20141 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران صنایع شیمیایی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20144 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
20153 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 10
20154 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 4
20155 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
20161 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 3
20166 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 9
20167 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20168 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 7
20169 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20170 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 4
20172 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
20173 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20174 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
20176 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20177 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
20178 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده محيط زيست
20179 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
20180 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
20182 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20189 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20191 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20193 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20198 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20206 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20209 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20218 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20219 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 15
20225 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20226 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 4
20228 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20231 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20238 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
20242 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20244 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20247 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 3
20251 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20255 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
20262 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
20268 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 3
20271 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20272 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2
20273 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 2
20274 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20275 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده محيط زيست
20277 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20279 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20282 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20288 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20290 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20293 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20295 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20297 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20298 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20300 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20306 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20307 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20309 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 15
20312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
20313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 15
20314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 15
20335 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20338 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 40 آموزش محور