دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در طراحی فرآیند در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20090 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20091 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 12
20092 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20093 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه پليمر و دانشگاه تربيت مدرس است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پتروشيمي ايران حمايت مالي ميگردد.
20094 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 30
20095 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
20096 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 7
20097 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 16
20098 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 20
20099 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 10
20100 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20101 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20102 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 3
20103 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
20104 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20105 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 11
20106 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 6
20107 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20108 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 7
20109 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 14
20110 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 16
20111 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20112 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 6
20113 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20114 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 20
20115 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 14
20216 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20217 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20218 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20219 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 15
20220 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 3
20221 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20222 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20223 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20224 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20225 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20226 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 4
20227 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20228 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
20229 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20230 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 6
20231 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20232 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 3
20233 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20234 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20235 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20236 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 3
20281 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20282 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20283 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20294 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20295 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20296 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20297 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20298 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 15
20323 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 20
20324 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 20
20337 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20338 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20339 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 10 آموزش محور