دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مازندران در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20050 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 18
20062 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 11
20082 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20084 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20108 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 7
20175 روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20184 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی بدون گرایش آموزشی پژوهشی هر دو 6
20192 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20208 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20210 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20229 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20292 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20316 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
20317 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20318 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20322 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20324 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 20
20326 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20328 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 20
20329 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 20
20331 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20