دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضريب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20343 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 25 فقط زن
20346 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20349 روزانه دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20350 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل تهران
20353 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 16 شرايط در انتهاي دفترچه
20357 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20358 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20359 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
20360 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 21
20364 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 24
20371 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20372 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 4
20374 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20375 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
20376 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
20378 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
20380 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20381 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20385 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
20388 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
20389 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
20390 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 13
20391 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
20393 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
20398 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20399 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 3
20401 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
20403 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل تهران
20404 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20405 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
20409 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
20411 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20414 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20415 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20418 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های سلامت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20419 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20420 مشترک دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 5 در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس MASNE فرانسه - مصاحبه دارد - شرايط مدرك بصورت مشترك با دانشگاه دانشكدههاي فني
20421 مشترک دانشگاه تهران تهران مهندسی مدیریت ساختارها و تجهیزات آموزشی پژوهشی هر دو 10 تحصيل پرديس دانشكدههاي فني مصاحبه - شرايط در انتهاي دفترچه - محل مشترك با دانشگاه كالسروهه آلمان - بدون
20423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 15
20425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 15
20429 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی هر دو 20
20433 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
20434 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران بهینه سازی سیستم ها آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
20455 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20456 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20457 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20458 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بهینه سازی سیستم ها آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
کد ضریب 2 - سیستم های اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20460 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20461 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20462 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
20463 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
20466 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20467 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20469 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20470 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 18
20471 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
20475 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 14
20477 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20478 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20480 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20481 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
20483 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20484 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
20488 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
20490 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20491 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20492 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه با همكاري دانشكده مهندسي پيشرفت -
20494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20497 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - آینده پژوهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20510 روزانه دانشگاه تهران تهران آینده پژوهی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
20512 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آینده پژوهی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
کد ضريب 4 - سيستمهاي مالي - لوجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20516 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20517 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
20518 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
20519 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20520 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20521 روزانه دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 6
20522 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
20523 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل تهران
20525 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
20526 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 7
20528 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12
20530 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 6
20531 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 7
20532 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20533 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20534 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20535 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
20536 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20537 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20538 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
20540 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
20541 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
20543 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 2
20544 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20545 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20546 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20547 مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20548 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20549 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل تهران
20550 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20551 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
20552 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20553 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20554 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20555 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20556 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20562 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 15
20564 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20572 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20573 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20574 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت پروژه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20575 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20576 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضريب 5 - مدیریت مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20577 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20578 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل تهران
20579 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20580 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20582 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20583 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
20585 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20586 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20587 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20589 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20591 مجازی دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20593 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20594 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20596 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20599 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20601 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20605 غیرانتفاعی سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی تهران مدیریت مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20614 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20615 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20616 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدیریت مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور